Wachtlijst leaseovereenkomst Tesla Model 3

 

 1. Reservering

Door het overmaken van € 1.000,- gaat u akkoord met deze overeenkomst en de hieronder opgenomen voorwaarden voor het reserveren van de Voertuigen op basis van Full Operationele Lease bij MisterGreen.

 2. Aard van de Overeenkomst

In deze Overeenkomst is geen prijs, productiemoment of een geschatte leverdatum van het Voertuig opgenomen. Op het moment dat wij u informeren over de beschikbaarheid van een Voertuig en u dit Voertuig wenst te gaan leasen, valt deze lease overeenkomst onder een aparte en juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons of tussen u en een andere daartoe gemachtigde eenheid van MisterGreen.

 3. Datum van inwerkingtreding; Reserveringsproces, Bankgarantie

Deze Overeenkomst komt tot stand en treedt in werking op het moment dat wij uw totale Reserveringsbetaling hebben ontvangen voor het bedrag en in de vorm zoals vermeld in Bijlage A en de Betalingsinstructies die u in het kader van deze Overeenkomst hebt ontvangen en u en wij deze Overeenkomst hebben uitgevoerd en iedere partij een volledig uitgevoerde versie heeft ontvangen (Datum van inwerkingtreding). Niettegenstaande verloopt deze Overeenkomst automatisch en wordt deze beëindigd indien de volledige Reserveringsbetaling op 15 Juni niet door ons is ontvangen.

U kunt de Reserveringsbetaling doen zoals omschreven in Bijlage A. Op het moment dat deze Overeenkomst in werking treedt, komt u op de wachtlijst met Full Operational Lease reserveringen voor de Tesla Model 3

4. Opdrachtproces

Op het moment dat de productiestart van een Voertuigreservering nadert, vragen wij u de keuzeopties te bevestigen en gegevens te verstrekken. MisterGreen maakt een leaseovereenkomst voor het Voertuig aan. Deze omvat de door u verstrekte informatie en de leaseprijs van het Voertuig. De Reserveringsbetaling voor een Voertuig wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke leaseprijs van dit Voertuig. Daarna stuurt MisterGreen u de leaseovereenkomst met het verzoek deze te controleren en indien akkoord getekend te retourneren.

5. Volledig terugvorderbaar

De Reserveringsbetaling voor een Voertuig waar nog geen lease overeenkomst voor is getekend, is volledig terugvorderbaar, met één uitzondering, wanneer Tesla Motors failliet gaat. Bij faillissement van Tesla Motors zal de reserveringsbetaling niet worden terugbetaald. Op het moment dat u de leaseovereenkomst voor een Voertuig ondertekent, wordt de Reserveringsbetaling voor dat Voertuig een niet-terugvorderbare aanbetaling (in de mate waarin de toepasselijke wet dit toestaat).

6. Leaseprijs

De lease prijzen van het basisvoertuig en de opties zijn op het moment van reserveren mogelijk niet beschikbaar. Indien deze wel beschikbaar zijn, zijn deze aan verandering onderhevig tot het moment dat deze in een uitgevoerde leaseovereenkomst zijn overeengekomen.

7. Niet-overdraagbaarheid

Deze Overeenkomst mag niet door u worden overgedragen of toegewezen aan een andere partij zonder onze schriftelijke toestemming vooraf.

 8. Uw gegevens

Af en toe vragen wij u om ons informatie te verschaffen, zodat wij onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na kunnen komen. Persoonlijke informatie die wij van u verzamelen betreft onder meer de informatie die u verstrekt op de ondertekeningspagina van deze Overeenkomst en wanneer u het reserverings- en opdrachtproces afrondt. Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk door ons behandeld (hoewel wij het recht houden om deze informatie te delen in de hieronder vermelde omstandigheden). Wij bewaren deze veilig en komen onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy volledig na. U geeft ons hierbij toestemming om uw persoonlijke gegevens en andere door u verstrekte informatie te gebruiken, zodat wij uw reservering kunnen verwerken en de administratie kunnen doen, waarop MisterGreen de Opdracht voor kan bereiden en wij u kunnen voorzien van eventuele marketinginformatie. Voor deze doeleinden kunnen wij deze informatie eventueel binnen de bedrijven van onze groep (maar niet met derden) delen. Af en toe kunnen wij en de bedrijven binnen onze groep voor bovenstaande doeleinden contact met u opnemen via de post, telefoon, e-mail, SMS of fax. U stemt er bovendien mee in dat u bovenstaande niet als een inbreuk op uw rechten beschouwt op grond van wetgeving op het gebied van gegevensprivacy of -bescherming of privacywetgeving. U kunt zich op elk moment afmelden voor de ontvangst van marketinginformatie van ons en wij informeren u hier graag verder over. Wij gebruiken uw informatie echter nog wel voor de verwerking van uw reservering. U kunt een afschrift van uw informatie verzoeken (waar wij mogelijk een bijdrage voor vragen) en eventuele onjuistheden kunt u corrigeren. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke gegevens. Voor eventuele verzoeken betreffende uw persoonlijke gegevens kunt u bellen met het nummer +31 20 7719026 of ga naar onze website op www.mistergreen.nl.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

In de maximale mate waarin de toepasselijke wet dit toelaat, geven wij geen enkele garantie als het gaat om deze Overeenkomst of de inhoud daarvan. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor indirect of gevolgverlies of -schade, hierin inbegrepen iedere vorm van (a) verlies van kans (waaronder contractverlies of het verlies van een recht op het doen van een aanbod of een aanbesteding); (b) de kosten van een verloren kans; (c) zakelijk verlies; (d) afname van of schade aan goodwill; (e) schade aan de naam of de reputatie; (f) verlies of verminking van gegevens, ongeacht of enige van deze omstandigheden als indirect of gevolgverlies of -schade worden beschouwd, op grond van het contract, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), op grond van welk statuut of welke wet dan ook of anderszins op grond van inbreuk door ons op deze Overeenkomst, zelfs als wij of MisterGreen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een situatie die tot een dergelijk verlies of schade zou (kunnen) leiden. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met uw reservering of deze Overeenkomst, kunt u uitsluitend de vergoeding van de door u voldane Reserveringsbetalingen tegemoet zien.

10. Bevestiging

U begrijpt dat het inplannen van de productie van uw Voertuig afhankelijk is van het moment waarop de Opdracht wordt ingediend, de configuratie van uw Voertuig, de beschikbaarheid van de gewenste opties en onze fabricagecapaciteit en de beperkingen hierin op het moment dat u de Opdracht plaatst. Wij houden uw Reserveringsbetaling niet apart of in een escrow- of trustfonds. Ook betalen wij geen rente over Reserveringsbetalingen.

 

Door deze Overeenkomst komt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie tussen partijen tot stand. Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat deze Overeenkomst u niet tot een gemachtigde vertegenwoordiger of wederverkoper van onze voertuigen maakt.

11. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandstalige versie van dit Overeenkomst is leidend, in zoverre de plaatselijke wetgeving dit toelaat. 

  

Bijlage A

Plaatsing Tesla Model 3 Wachtlijst 'Full Operational Lease'

Betalingsinstructies

 

Aanbetaling per Tesla Model 3                     € 1.000,-

IBAN nummer                                              NL18 VOWA 0733 9841 85

Ter attentie van:                                           MisterGreen Lease B.V.

BIC                                                               VOWANL21

o.v.v.                                                           Wachtlijst Lease Tesla Model 3 'uw naam'